22 299 17 17

Regulamin zakupów

Działalności gospodarczej SOFIIA KRUCHYNINA z siedzibą w Warszawie 03-127, ul.Christa Botewa 4c,
NIP: 5242819031; REGON:366319376. W celu sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego: www.marieclairehome.pl

1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Strona Internetowa zawiera listę Produktów oferowanych przez Sprzedawcę na sprzedaż, włącznie z podaniem cen. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Oferta sprzedaży Produktu i jego cena są ważne w momencie, kiedy są widoczne na stronie internetowej i nie minął termin czasowo ograniczonej Kampanii, jeśli dany Produkt był częścią takiej Kampanii. Sprzedający zastrzega sobie prawo zawarcia Umowy Sprzedaży z indywidualnie wynegocjowanymi warunkami. Wszelkie oferty sprzedaży Produktów umieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do ich zawarcia, tj. do zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej konkretnego Produktu widniejącego na stronie internetowej.

2. Podane ceny Produktów obejmują koszty przesyłki.

3. W celu złożenia Zamówienia Nabywca wypełni formularz zamówienia na stronie internetowej.

4. Przed wysłaniem Zamówienia Sprzedawcy, Nabywca może skontrolować i poprawić ewentualne błędy we wprowadzonych danych. Kupujący wyśle Zamówienie Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierdź zamówienie”. Sprzedający uznaje za prawidłowe dane wprowadzone przez Kupującego do Zamówienia. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedający natychmiast potwierdzi Nabywcy złożenie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w Zamówieniu.

5. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w momencie przyjęcia (akceptacji) Zamówienia przez Sprzedawcę, czego potwierdzeniem jest wysłanie wiadomości przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego.

6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy Sprzedaży, zwłaszcza w przypadku osób, które w znaczący sposób naruszyły obowiązki Kupującego wobec Sprzedawcy wynikające z Regulaminu i/lub wcześniej zawartej Umowy Sprzedaży.

2. CENA PRODUKTU I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Nabywca uiszcza zapłatę za cenę Produktu za pomocą sposobów oferowanych mu w formularzu zamówienia, o ile Sprzedający nie zaoferuje mu innych sposobów.

2. W przypadku płatności przy odbiorze, cena musi być uregulowana w momencie odbioru. W przypadku płatności bezgotówkowej, Nabywca ma obowiązek dokonania zapłaty w ciągu 3 dni licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku płatności bezgotówkowej, Nabywca powinien regulować należność (cenę) z wpisaniem prawidłowego tytułu przelewu, wskazanego w Zamówieniu/Umowie sprzedaży. W przypadku płatności bezgotówkowej, obowiązek zapłacenia ustalonej ceny jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty pieniędzy (ustalonej ceny) na koncie bankowym Sprzedawcy.

4. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy ze strony Kupującego nie dojdzie do dostatecznego potwierdzenia Zamówienia wymagać pokrycia wszystkich kosztów (ceny) jeszcze przed wysłaniem Produktów Kupującemu.

5. Za płatności dokonane na podstawie Umowy Sprzedaży, Sprzedający wystawia fakturę. Faktura jest wystawiana po wysłaniu Produktu do Kupującego i wysyłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od kupna na piśmie. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu Nabywca może wykorzystać formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jest to jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 (czternaście) dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Sprzedający wydłuża jednakże wskazany termin do 30 dni, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest kilka rodzajów Produktów lub dostawa przebiega w kilku częściach, termin ten jest liczony od dnia doręczenia Nabywcy ostatniej dostawy Produktów.

2. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt, na adres Sprzedawcy tu wskazany: Sklep internetowy Marie Claire, ul.Szałwiowa 2 lok.106, 03-167 Warszawa, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym Nabywca odstąpił od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

5. Po otrzymaniu Produktu Sprzedający sprawdzi jego stan. Jeśli Produkt spełnia wymienione w art. 3.2 Regulaminu wymagania, Sprzedający zwróci zapłatę (cenę) za Produkt Kupującemu. Zwrot pieniędzy dokonywany jest bez zbędnych opóźnień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności (pieniędzy) otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 32 ustawy o prawach konsumenta.

6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jeśli Produkt zwrócony przez Kupującego jest uszkodzony, nosi ślady użytkowania świadczące o innym wykorzystywaniu Produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia (tj. wykraczające po za konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu), w takim wypadku Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, a tym samym Sprzedający ma prawo do rekompensaty szkody, która go dotknęła. Sprzedający może kwotę rekompensaty za powstałą tak szkodę potrącić z kwoty zwrotu ceny przysługującej Kupującemu za odstąpienie od umowy, czego Nabywca jest świadomy i na co wyraża zgodę zawierając ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

7. Do momentu odebrania Produktu przez Kupującego, Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od Umowy Sprzedaży. W tym przypadku Sprzedający zwróci Nabywcy cenę na konto wskazane przez Kupującego bez zbędnej zwłoki.

8. Jeśli razem z Produktem, przyznano Nabywcy prezent, to podstawą przyznania tego prezentu Nabywcy jest umowa darowizny między Sprzedawcą a Kupującym zawarta z warunkiem rozwiązującym, że jeśli dojdzie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego, umowa darowizny traci moc i Nabywca jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy przesłanego mu prezentu.

4. WYSYŁKA I DORĘCZENIE PRODUKTU.

1. Jeśli nie jest to w umowie sprzedaży określone inaczej, sposób doręczenia Produktu określa Sprzedawca. W przypadku, gdy sposób dostawy jest ustalony na podstawie żądania Kupującego, Nabywca ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym wybranym przez niego sposobem dostawy.

2. Jeśli według Umowy Sprzedaży Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Produkt na miejsce określone przez Kupującego, Nabywca ma obowiązek odebrać Produkt przy dostarczeniu. Jeśli Nabywca nie przyjmie Produktu przy dostarczeniu, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku, gdy z winy Kupującego, Produkt trzeba dostarczyć kilkakrotnie bądź w inny sposób niż było to określone w umowie sprzedaży, Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym doręczaniem i/lub doręczeniem w inny sposób.

4. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, Nabywca powinien nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy zniszczenia przesyłki w transporcie, bądź jej niekompletności.

5. Inne prawa i obowiązki stron przy dostawie Produktu mogą być regulowane przez osobny dokument, jeśli jest on wydany przez Sprzedawcę.

5. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY.

1. Wszelki skargi i reklamacje (pozasądowe rozwiązania), Nabywca powinien przesyłać Sprzedawcy elektronicznie na adres e-mailowy: info@marieclairehome.pl. Informację o rozpatrzeniu skargi lub reklamacji, Sprzedający prześle Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail, a w przypadku jego niewskazania, na adres e-mail, z którego skarga/reklamacja została wysłana, o ile będzie to możliwe do ustalenia. Inną drogą pozasądowego rozwiązania sporów jest wykorzystanie przeznaczonej do tego celu platformy ODR, która dostępna jest pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich, bez zgody Sprzedawcy, w stronę internetową Sprzedawcy lub spowodowane użyciem Strony Internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

Poinformować o dostępność

Prosimy o podanie maila